Pot med krošnjami Pohorje partner projekta Jezero priložnosti

Naziv operacije:

Prepoznavanje priložnosti na varovanih območjih narave

Namen projekta:

“Predstaviti pomen in vrednost naravnih in varovanih območij in sistemov za ohranjanje biotske raznovrstnosti, okrepiti znanje in osveščenost o pomenu zdravega okolja, ohranjanja narave in njenih danosti, zaščite in ohranitve naravnih vrst in varovanja okolja z namenom razvoja njihovih potencialov in spodbujanja okolju prijaznega gospodarstva.”

Namen operacije je z izvedbo načrtovanih aktivnosti revitalizirati Zreško jezero in obogatiti ponudbo varovanih območij narave ter vzpodbuditi večjo vključevanje naravne dediščine v trajnostni razvoj, ki nudi z vplivom Pohorja in termalne vode priložnost za razvoj klimatsko zdravstvenega produkta, ki se lahko kot učni poligon in primer dobre prakse na področju sonaravnega turizma prenese tudi na druga podobna območja.

 

 

V okviru projekta je glavni cilj:

Okrepiti zavedanje o razvojnih priložnostih varovanih območij narave ter spodbuditi razvoj trajnostne ponudbe Zreškega jezera kot pomembne zelene turistične destinacije, kar bomo dosegli z osveščanjem, informiranjem in izobraževanjem o pomenu ohranjanja narave, usmerjenosti k trajnostni rabi naravnih virov in izboljšanju biotske pestrosti ter o načelih trajnostnega in sonaravnega razvoja.

V sklopu izvedbe projekta se bodo operativno (podrobneje) izvedle naslednje aktivnosti:

 1. Izvedba aktivnosti in delavnic za oblikovanje doživljajskega produkta.
 2. Oblikovanje ciljno usmerjenih naravovarstvenih rešitev in idej.
 3. Vsebinska priprava tematskega interpretativnega vodenja naravovarstvenih vsebin dela Pohorja s promocijskimi aktivnostmi.
 4. Nakup doživljajske opreme za doživljanje območja.
 5. Nakup treking električnih koles.
 6. Povezovanje kolesarskih produktov v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, digitalni popis doživljajskih točk.

Obdobje izvajanja aktivnosti:

ČAS TRAJANJA OPERACIJE V MESECIH: 12 mesecev
PREDVIDEN ZAČETEK OPERACIJE: 1. 1. 2021
PREDVIDEN ZAKLJUČEK OPERACIJE: 30. 9. 2021

Glavne aktivnosti projekta:

Aktivnost 1

Naziv aktivnosti: Izvedba aktivnosti in delavnic za oblikovanje doživljajskega produkta
Nosilec aktivnosti: Občina Zreče

 • pregled stanja in oblikovanje razvojnih usmeritev vpetosti okoljskih vsebin in naravne dediščine na sonaraven način
 • analiza naravnih virov Zreškega jezera
 • izvedba dveh delavnic
 • oblikovanje doživljajskega produkta Zreško jezero

Aktivnost 2

Naziv aktivnosti: Oblikovanje ciljno usmerjenih naravovarstvenih rešitev in idej
Nosilec aktivnosti: Občina Zreče

 • izdelava idejne zasnove ureditve Zreškega jezera
 • conacija za revitalizacijo jezera na skupno karto Zreškega jezera
 • izdelava digitalne karte

Aktivnost 3

Naziv aktivnosti: Vsebinska priprava tematskega interpretativnega vodenja naravovarstvenih vsebin dela Pohorja s promocijskimi aktivnostmi
Nosilec aktivnosti: Pot med krošnjami Pohorje, d.o.o.

 • vsebinska priprava tematskega interpretativnega vodenja za posamezno ciljno skupino,
 • vsebinska priprava, grafično oblikovanje, tisk in izid zgibanke ter plakata
 • ohranjeno delovno mesto »vzdrževalec« pri projektnem partnerju Pot med krošnjami Pohorje d.o.o.

Aktivnost 4

Naziv aktivnosti: Nakup doživljajske opreme za doživljanje območja
Nosilec aktivnosti: LTO Rogla- Zreče, GIZ

 • nakup ustrezne doživljajske opreme za obisk naravovarstvenih območij Turistične destinacije Rogla-Pohorje

Aktivnost 5

Naziv aktivnosti: Nakup treking električnih koles
Nosilec aktivnosti: LTO Rogla- Zreče, GIZ

 • nakup električnih koles

Aktivnost 6

Naziv aktivnosti: Povezovanje kolesarskih produktov v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje
Nosilec aktivnosti: LTO Rogla- Zreče, GIZ

 • vzpostavitev projektnega partnerstva
 • oblikovanje, sodelovanje in povezovanje kolesarskih produktov Turistične destinacije Rogla-Pohorje
 • usklajevanje vsebin za doživljajske kolesarske in pohodniške pakete
 • lociranje na trg in usklajevanje trženja paketov
 • krepitev osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravega okolja, narave in njenih danosti, interpretativnimi vsebinami na nivoju turistične destinacije Rogla-Pohorje
 • priprava in izvedba promocijskih aktivnosti na spletnem portalu

Aktivnost 7

Naziv aktivnosti: Digitalni popis doživljajskih točk
Nosilec aktivnosti: Planinsko društvo Zreče

 • pregled in tedenski obhod pregleda vzdrževanja, čistoče in opreme ter popisa doživljajskih točk v naravi
 • izvedba digitalnega posnetka doživljajskih točk na lokacijah
 • vsebinsko vodenje po doživljajskih točkah

Celotna vrednost operacije: 44.336,89 €
Upravičena vrednost operacije: 37.207,52 €
Pričakovan znesek sofinanciranja: 31.626,40 € oz. v višini 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Projekt »Prepoznavanje priložnosti na varovanih območjih narave« se izvaja s finančno pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP). Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner LTO Rogla-Zreče, GIZ. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.